REGULAMIN BIURA TŁUMACZEŃ ANGOS

Biuro Tłumaczeń ANGOS zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń pisemnych przysięgłych (uwierzytelnionych) oraz zwykłych, a także ustnych (konsekutywnych i symultanicznych).

Usługi wykonywane przez Biuro Tłumaczeń ANGOS
są świadczone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 
1. Składanie i przyjmowanie zleceń

• Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci elektronicznej (tekst w pliku edytowalnym, skan), zapisany na nośniku elektronicznym, bądź w formie pisemnej (oryginał, kserokopia, wydruk).
• Tekst do tłumaczenia przysięgłego – uwierzytelnionego Klient powinien dostarczyć w oryginale. W innym wypadku tłumacz umieści w tłumaczeniu informację, iż zostało ono wykonane na podstawie kopii, skanu. Po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszcza się możliwość okazania oryginału przy odbiorze tłumaczenia.
• W swoim zapytaniu ofertowym Klient określa wszystkie charakterystyczne cechy tekstu do tłumaczenia – język, tematykę, przeznaczenie tłumaczenia, usługi lub warunki dodatkowe (np. weryfikacja, formatowanie tekstu), warunki dostarczenia tłumaczenia, osobę do kontaktu po stronie Klienta w wypadku pytań związanych ze zleceniem, preferowany termin realizacji i inne dane mogące mieć wpływ na zakres i koszt zlecenia.
• Zapytanie można złożyć drogą mailową lub osobiście.
• Jeśli tekst przekazany przez Klienta jest trudnym do odczytania rękopisem albo skanem niskiej jakości, Biuro Tłumaczeń ANGOS zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny tłumaczenia do 50% wartości, po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą.
• Biuro Tłumaczeń ANGOS odpowiada Klientowi na zapytanie w formie pisemnej – mailem. Oferta zawiera szacunkowy koszt realizacji zlecenia i/lub koszt za 1 stronę przeliczeniową/godzinę/blok/dniówkę pracy tłumacza, ewentualne dopłaty lub rabaty, termin realizacji wyrażony w dniach roboczych od dnia złożenia zlecenia.
• Odpowiedź zawiera także warunki dostarczenia lub odbioru tłumaczenia oraz warunki płatności. Podane ceny i/lub koszty są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatek VAT.
• Klient akceptując zaproponowane warunki tłumaczenia, potwierdza zlecenie wyłącznie w formie pisemnej – drogą mailową, korzystając z formularza zlecenia dostępnego na stronie internetowej lub w biurze.
• Zlecenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, numer kontaktowy (dotyczy osób prywatnych) lub dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym pełną nazwę firmy, adres, NIP, a także adres korespondencyjny na który należy wysłać fakturę i wykonane tłumaczenie (dotyczy firm i instytucji)
• Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Biuro Tłumaczeń ANGOS (mailem) przyjęcia zlecenia do realizacji na określonych warunkach.

• Biuro Tłumaczeń ANGOS zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta spełnienia dodatkowych formalności i/lub czynności przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, jak np. przesłanie kopii dokumentów firmowych (KRS, Regon, NIP, wpis do EDG), przesłanie zlecenia faksem z podpisem i pieczęcią firmową, przesłanie zlecenia z konta email w domenie firmowej, przedpłaty, zapłaty przed realizacją.

2. Zasady wykonywania tłumaczeń zwykłych i przysięgłych (uwierzytelnionych)

• Tekst tłumaczenia zwykłego jest wysyłany klientowi mailem (plik tekstowy Word), bądź przekazywany w formie wydruku w siedzibie B.T. Angos.
• Na życzenie Klienta tłumaczenie może być wysłane faksem, listem, kurierem, jednakże w takim wypadku koszty wysyłki ponosi Zleceniodawca.
• Biuro Tłumaczeń ANGOS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikłe nie z winy Biura (zakłócenia połączeń telekomunikacyjnych, spóźnienie kuriera itp.)
• Koszt wykonanego pisemnego tłumaczenia zwykłego jest obliczany na podstawie obowiązującego cennika usług. Objętość pisemnego tłumaczenia zwykłego jest rozliczana na podstawie liczby stron w przetłumaczonym tekście – strona liczy 1800 znaków ze spacjami. Minimalną jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego zwykłego jest 0,5 strony.
• Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia Biuro dokonuje wstępnego oszacowania kosztów i objętości tłumaczenia, i na tej podstawie uzgadnia ze Zleceniodawcą koszt i tryb wykonania tłumaczenia.
• Wszelkie nietypowe zlecenia, nie ujęte w cenniku Biura, są wyceniane indywidualnie.
• W przypadku tekstów trudnych, technicznych, specjalistycznych, medycznych, rękopisach, Biuro Tłumaczeń ANGOS może doliczyć do 50% stawki za tłumaczenie.

• Biuro Tłumaczeń ANGOS wykonuje tłumaczenia w następujących trybach:

  • zwykłym tłumaczenie do 5 stron w ciągu doby
  • ekspresowym tłumaczenie od 5-10 w ciągu doby, cena jest wyższa o 50%
  • superekspresowym tłumaczenie powyżej 10 stron w ciągu doby, tłumaczenie w dniu zlecenia, cena wyższa o 100%

• Do terminu wykonania zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
• W przypadku wykonywania tłumaczeń w trybach ekspresowym i superekspresowym Biuro Tłumaczeń ANGOS zastrzega sobie prawo do rozdzielenia zlecenia na kilku tłumaczy, co może spowodować rozbieżność w terminologii.
• W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Klient nie przekazał w wersji edytowalnej pakietu Microsoft Office, Biuro Tłumaczeń ANGOS nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tłumaczeniu.
• W przypadku rezygnacji, odwołania tłumaczenia, Klient jest zobowiązany do zapłaty za część tłumaczenia którą wykonał tłumacz do momentu jego odwołania.
• Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych) reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
• Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w oryginale. W przypadku, gdy nie posiada oryginału, tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii, skanu. Po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszcza się możliwość okazania oryginału przy odbiorze tłumaczenia.
• Objętość tłumaczenia pisemnego przysięgłego (uwierzytelnionego) jest rozliczana na podstawie liczby stron w przetłumaczonym tekście – strona liczy 1125 znaków ze spacjami.
• Minimalną jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego przysięgłego jest 1 strona, a stronę rozpoczętą liczy się jako całą.
• W przypadku, gdy tekst przekazany do tłumaczenia jest trudnym do odczytania rękopisem bądź skanem bardzo słabej jakości, Biuro Tłumaczeń ANGOS ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem, podwyższyć cenę wykonania usługi o 50%.
• Tekst tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) przekazywany jest Klientowi w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu. Dodatkowy egzemplarz (kopię, odpis) można otrzymać za opłatą wynoszącą 50% ceny tłumaczenia.
• Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest na końcu adnotacją tłumacza z datą i numerem repertorium.
• Wydruk tłumaczenia przysięgłego może zostać odebrany osobiście przez Zleceniodawcę w siedzibie Biura Tłumaczeń ANGOS, lub może zostać wysłany pocztą tradycyjna, bądź kurierem pod wskazany adres, w takim wypadku koszt przesyłki ponosi Klient.
• Biuro Tłumaczeń ANGOS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające z czasu pracy poczty lub kuriera.
• W przypadku rezygnacji, odwołania tłumaczenia, Klient jest zobowiązany do zapłaty za część tłumaczenia, którą wykonał tłumacz do momentu jego odwołania.
• Do terminu wykonania zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
• Dniem wykonania tłumaczenia jest dzień wysłania do Klienta tłumaczenia mailem, pocztą lub kurierem (decyduje data nadania).W przypadku odbioru osobistego w siedzibie biura – dniem wykonania zlecenia jest dzień określony w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.

3. Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

• Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenie ustne liczy się od godziny, na którą został zamówiony do godziny, o której został zwolniony z dalszego tłumaczenia przez Klienta.
• Czas pracy tłumacza obejmuje także wszystkie przerwy w tłumaczeniu, przejazdy tłumacza, przesunięcia w tłumaczeniu i oczekiwanie na tłumaczenie.
• Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia liczona jest jako cała.
• Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i symultanicznych) jest godzina, blok 4 godzinny, dniówka do 8 godzin pracy tłumacza.
• Nieskorzystanie z zamówionej usługi nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza i związanych z tym wydatków poniesionych przez Biuro Tłumaczeń ANGOS.
• W przypadku rezygnacji z usługi tłumaczenia ustnego na 10 - 1 dni roboczych przed terminem wykonania usługi lub w tym samym dniu, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej kwoty wynagrodzenia za tłumaczenie.
• Klient zobowiązany jest dostarczyć, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem tłumaczenia, materiały pomocnicze dotyczące tłumaczenia lub wskazać ogólnodostępne źródła dotyczące tematyki tłumaczenia. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Biuro Tłumaczeń ANGOS z odpowiedzialności za jakość i błędy tłumaczenia wynikające z niedostatecznej wiedzy na temat danej dziedziny, zagadnienia czy kontekstu.
• W przypadku tłumaczeń poza miejscem zamieszkania tłumacza, Zleceniodawca pokrywa koszty dodatkowe tj. koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, dyspozycyjności tłumacza. Jeżeli tłumacz wyjeżdża z Klientem jest on zobowiązany także do organizacji całego wyjazdu.
• Tłumacz może odmówić wykonania tłumaczenia ustnego w razie niesprawnej aparatury technicznej, zachowując prawo do umówionego wynagrodzenia.
• W trakcie wykonywania tłumaczenia Klient zobowiązany jest zapewnić tłumaczowi napoje.

4. Poufność

• Biuro Tłumaczeń ANGOS zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, dokumentów, materiałów przekazanych do tłumaczenia jako poufne (za wyjątkiem tekstów powszechnie dostępnych).

5. Odpowiedzialność i reklamacje

• Za wykonane tłumaczenia Biuro Tłumaczeń ANGOS ponosi odpowiedzialność ograniczoną do wysokości sumy ubezpieczenia OC.

• W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu (Native Speaker) we własnym zakresie, o ile nie zleci tej usługi.

• Biuro Tłumaczeń ANGOS nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, stylistyczne, które powstały w skutek błędów występujących w tekście oryginału.

• Biuro Tłumaczeń ANGOS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, usterki powstałe w wyniku tzw. siły wyższej tj. awarii sprzętu, łączy internetowych i telefonicznych, przerw w dostawie prądu, opóźnień środków transportu.

• Biuro Tłumaczeń ANGOS nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i tekstu wykonanego tłumaczenia. Klient zlecając tekst do tłumaczenia gwarantuje i oświadcza, że nie narusza praw autorskich i innych praw osób trzecich.

• Reklamacje mogą być zgłaszane do 7 dni od daty wykonania-dostarczenia zlecenia. Reklamacja wraz z uzasadnieniem (wskazaniem konkretnych błędów) należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej.
• Biuro Tłumaczeń ANGOS zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji za słuszną, Biuro Tłumaczeń ANGOS zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej weryfikacji lub udzielenia Klientowi rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

6. Płatności

• Płatności za wykonane tłumaczenia są dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Biuro Tłumaczeń ANGOS po zakończeniu zlecenia. Płatność można uiszczać w siedzibie Biura lub przelewem na numer konta podany na fakturze.
• Termin płatności mija w 14 dniu od dnia wystawienia rachunku. Dłuższy termin płatności lub wystawienie miesięcznej faktury zbiorczej wymaga indywidualnych uzgodnień.
• W przypadku przekroczenia terminu płatności, Biuro Tłumaczeń ANGOS jest uprawnione do naliczania odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości.
• W przypadku nowych Klientów, lub Klientów nie płacących w terminie, Biuro Tłumaczeń ANGOS jest uprawnione do pobierania przedpłaty w wysokości 100% szacowanego kosztu usługi.
• Przedpłata ta zostanie rozliczona po dokonaniu usługi tłumaczenia na podstawie faktycznej liczby znaków w gotowym tłumaczeniu. Różnica pomiędzy szacowanym kosztem, a kosztem faktycznym jako nadpłata zostanie zwrócona, a jeśli wystąpi niedopłata zostanie doliczona na ostatecznym rachunku.

7. Postanowienia końcowe

• Biuro Tłumaczeń ANGOS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
• Biuro Tłumaczeń ANGOS może podjąć się realizacji zlecenia na warunkach innych, niż określone w niniejszym regulaminie. W takim wypadku Biuro Tłumaczeń ANGOS podpisuje indywidualną umowę z Klientem.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.